OBCHODNÉ PODMIENKY, REKLAMAČNÝ PORIADOK A GDPR 

I. Základné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané podľa § 1751 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“)
 • YUZU s.r.o.
 • IČ: 04995911
 • DIČ: CZ04995911
 • so sídlom: Ledecká 2207/19, 323 00 Plzeň
 • zapísanej v obchodnom registri Krajského súdu v Plzni, odd. C, č. vložky 32597
 • kontaktné údaje: Ledecká 2207/19, 323 00 Plzeň
 • email: info@yuzushop.sk
 • www: yuzushop.sk

(ďalej len „predávajúci“)

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť v pozícii spotrebiteľa, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania na webovej stránke na adrese www.yuzu.cz (ďalej len „internetový obchod“).
 2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 3. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku. Potom, ako kupujúci s predávajúcim uzatvoria zmluvu, zostane uložená u predávajúceho a nie je prístupná pre kupujúceho.

II. Informácie o tovare a cenách

 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivých druhov tovaru a jeho hlavných vlastností, sú uvedené pri jednotlivých druhoch tovaru v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po celý čas, kým sa zobrazujú v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje rokovanie o kúpnej zmluve podľa individuálne dohodnutých podmienok.
 2. Celá prezentácia tovaru umiestneného v katalógu internetového obchodu má informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.
 3. V internetovom obchode sú uvedené informácie o nákladoch, ktoré súvisia so zabalením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch súvisiacich so zabalením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia len v prípadoch, keď sa tovar doručuje v rámci územia Slovenskej republiky.
 4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa predávajúci nedohodne s kupujúcim inak.

III. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci súhlasí pri uzatváraní zmluvy s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Náklady, ktoré kupujúcemu vznikli pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), si kupujúci hradí sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:
 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak sa predtým zaregistroval v internetovom obchode,
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
 1. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.
 2. Pred odoslaním objednávky si kupujúci môže skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré zadal do objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávke bude predávajúci považovať za správne. Platnosť objednávky je podmienená vyplnením všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdením kupujúceho o tom, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 3. Okamžite po obdržaní objednávky predávajúci odošle kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky, a to na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci zadal pri objednaní. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy. Kúpna zmluva sa uzatvorí až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky sa doručí na e-mailovú adresu kupujúceho.
 4. Predávajúci má právo objednávku neakceptovať sčasti alebo úplne a kúpnu zmluvu neuzavrieť najmä v prípade, že tovar nie je na sklade a už nemá možnosť ho zabezpečiť z dôvodu ukončenia výroby, prípadne ak jeho dodávateľ výrazným spôsobom zmenil cenu dodávaného tovaru alebo objednávka bola vykonaná na základe nesprávnych údajov uvedených v katalógu internetového obchodu (technická chyba apod.). V prípade, že kúpna zmluva už bola uzatvorená a predávajúci zistí skutočnosti vedúce k nemožnosti plnenia z jeho strany, má právo odstúpiť od zmluvy.

 5. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, kým kupujúcemu nie je doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim, t. j. len do okamihu akceptácie objednávky zo strany predávajúceho. Kupujúci môže zrušiť objednávku elektronicky e-mailom odoslaným predávajúcemu, ktorý je uvedený v týchto obchodných podmienkach.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu alebo obchodné podmienky e-shopu.
 7. Kupujúci voči predávajúcemu vyhlasuje a zaručuje, že je plne svojprávny, a to najmä ohľadom na svoj vek, alebo je zákonným zástupcom a ak má menej ako 18 rokov, nebude v e-shope objednávať taký tovar, pri ktorom je zákonnou podmienkou zakúpenia a/alebo používania minimálny vek 18 rokov. Kupujúci ďalej vyhlasuje a zaručuje, že všetky údaje, ktoré poskytuje predávajúcemu, sú pravdivé, úplné, presné a správne, zaplatením kúpnej ceny tovaru neobchádza ani neporušuje práva tretích osôb a je oprávnený použiť finančné zdroje využité na zaplatenie tovaru. Kupujúci ďalej prehlasuje, že pred začatím používania e-shopu sa dôkladne oboznámil s VOP, že im úplne rozumie a súhlasí s nimi.
 8. Tabakové výrobky a alkoholické nápoje môžu byť predávané len osobám starším ako 18 rokov; mladším osobám je ich predaj zakázaný. Pokiaľ nebude možné spoľahlivo overiť, že je zákazník starší ako 18 rokov, tovar nemôže byť odovzdaný a spoločnosť yuzu s.r.o. má právo od zmluvy odstúpiť.

IV. Zákaznícky účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho, ktorú vykonal v internetovom obchode, môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar taktiež bez registrácie.
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať všetky údaje správne a pravdivo. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci povinný aktualizovať pri akejkoľvek zmene. Údaje, ktoré kupujúci uvedie v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru, predávajúci považuje za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných na prístup k svojmu zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj používateľský účet dlhšie nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo z týchto obchodných podmienok.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

V. Platobné podmienky a dodanie tovaru

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:
 • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č. 291445025/0300, vedený v ČSOB a.s.,
 • bezhotovostne platobnou kartou,
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány ComGate,
 • platobnou kartou na dobierku pri prevzatí tovaru.
 1. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené so zabalením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej výslovne uvedené inak, do kúpnej ceny patria aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 2. V prípade platby bezhotovostne platobnou kartou je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 3. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
 4. V prípade bezhotovostnej platby sa záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu považuje za splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.
 5. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu ani inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nepredstavuje zálohu.
 6. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.
 7. Tovar je kupujúcemu dodaný:
 • na adresu, ktorý kupujúci určil v objednávke,
 • prostredníctvom výdajne zásielok na adresu, ktorú určil kupujúci.
 1. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru.
 2. Náklady na dodanie tovaru v závislosti od spôsobu odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že spôsob dopravy sa dohodne na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy znáša kupujúci.
 3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia
 4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto bezodkladne oznámiť prepravcovi a predávajúcemu. V prípade zistenia porušenia obalu zásielky alebo porušenia obalu, ktoré svedčí o neoprávnenom otvorení zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 5. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad sa odošle na e-mailovú adresu kupujúceho.
 6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru po zaplatení celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodné poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

VI. Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní:
 • odo dňa prevzatia tovaru,
 • odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,
 • odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.
 1. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
 • poskytovania služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • dodávky tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od volatility finančného trhu nezávisle od vôle podnikateľa a ku ktorým môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • dodania alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí od volatility finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho,
 • dodávky tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,
 • dodávky tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý sa po dodaní nenávratne zmiešal s iným tovarom,
 • dodávky tovaru v uzavretom obale, ktorý kupujúci vybral z obalu a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
 • dodávky zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal,
 • dodávky novín, periodík alebo časopisov,
 • dodania digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • v ďalších prípadoch uvedených v § 1837 občianskeho zákonníka.
 1. Kvôli dodržaniu lehoty na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať vyhlásenie o odstúpení v lehote na odstúpenie od zmluvy.
 2. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý poskytuje predávajúci. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na e-mailovú alebo poštovú adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu prijatie formulára.
 3. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy s predávajúcim. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci, a to aj v prípade, keď tovar pre svoju povahu nemožno vrátiť poštou.
 4. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci mu bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, vráti všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí, a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
 5. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci odovzdá tovar alebo preukáže, že tovar odoslal predávajúcemu.
 6. Tovar musí kupujúci vrátiť predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody, ktorá vznikla na tovare, je predávajúci oprávnený jednostranne započítať voči nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 7. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke a v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu vráti všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.
 8. Ak kupujúci spoločne s tovarom získal darček, darovacia zmluva je medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a zákazník je povinný spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý darček.

VII. Práva z chybného plnenia (reklamačný poriadok)

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
 • je tovar vhodný na účel, ktorý na jeho použitie uvádza predávajúci, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu bežne používa,
 • tovar zodpovedá kvalitou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak boli akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 1. Odporúča sa, aby kupujúci odovzdaný tovar z objednávky ihneď po jeho prevzatí skontroloval, presvedčil sa o jeho vlastnostiach a množstve a zistené nedostatky vhodným spôsobom oznámil predávajúcemu.
 2. Povinnosti z chybného plnenia má predávajúci minimálne v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z chybného plnenia zo strany výrobcu. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo na chyby, ktoré sa vyskytnú na spotrebnom tovare v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
 3. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode pripojenému k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená lehota, v ktorej je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude určitý čas spôsobilý na použitie na dohodnutý alebo bežný účel, alebo že si zachová inak bežné vlastnosti. Ak kupujúci vytkol predávajúcemu chybu tovaru oprávnene, počas obdobia, kým kupujúci nemôže chybný tovar užívať, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia ani záručná doba.
 4. Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok sa neuplatnia v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu kvôli chybe, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena, kvôli opotrebeniu tovaru spôsobeného jeho obvyklým používaním, v prípade použitého tovaru kvôli chybe zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má chybu, alebo ak chybu spôsobil sám kupujúci.
 5. Predávajúci týmto informuje kupujúceho, že s ohľadom na povahu tovaru nemusí byť zo strany predávajúceho vždy vyhovené reklamácii, a to najmä v prípade, že neuviedol zjavné chyby tovaru pri jeho prevzatí (napr. potraviny alebo pri poškodení ochranného obalu) a/alebo ak sa nepodarí preukázať, že tovar mal uvedené chyby už pri jeho odovzdaní.
 6. V prípade výskytu chyby môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
 • výmenu za nový tovar,
 • opravu tovaru,
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstúpenie od zmluvy.
 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy:
 • ak má tovar podstatnú chybu,
 • ak nemôže vec riadne užívať kvôli opakovanému výskytu chyby alebo chýb po oprave,
 • pri väčšom počte chýb tovaru.
 1. Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.
 2. V prípade chyby, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o chybu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie chyby alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 3. Ak sa vyskytla odstrániteľná chyba po oprave opakovane (zvyčajne tretia reklamácia rovnakej chyby alebo štvrtá odlišných chýb) alebo má tovar väčší počet chýb (spravidla najmenej tri chyby súčasne), má kupujúci právo uplatniť požiadavku na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy.
 4. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť, aké právo si zvolil. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak kupujúci žiadal opravu chyby, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Ak si kupujúci nezvolí si svoje právo vyplývajúce z podstatného porušenia zmluvy včas, má rovnaké práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
 5. Ak oprava alebo výmena tovaru nie je možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
 6. Pokiaľ predávajúci preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil, nie je predávajúci povinný vyhovieť nároku kupujúceho.
 7. Kupujúci nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar zľavnený.
 8. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy si kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 9. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 10. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.
 11. Práva z chybného plnenia kupujúcemu nenáležia, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má chybu, alebo ak kupujúci chybu sám spôsobil.
 12. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo si môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby, v opačnom prípade ho súd nemusí priznať.
 13. Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci.
 14. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.
 15. Zákazník je oprávnený v súlade s ustanovením § 2165 uplatniť si právo vyplývajúce z chyby, ktorá sa vyskytne na tovare v dobe 24 mesiacov od prevzatia (ďalej len „Záručná doba“), s výnimkou:
 • predávaného tovaru, pri ktorom je na jeho obale, v priloženom návode alebo v reklame v súlade s právnymi predpismi uvedená doba (t. j. minimálna trvanlivosť), počas ktorej možno vec použiť,
 • tovaru chybného z dôvodu hmotnosti nezodpovedajúcej hmotnosti tovaru, ktorý si zákazník objednal v objednávke, ak odchýlka neprekročí 20 % celkovej hmotnosti tohto objednaného tovaru,
 • opotrebovaného tovaru spôsobeného jeho obvyklým používaním,
 • tovaru predávaného za nižšiu cenu z dôvodu chyby, kvôli ktorej bola dohodnutá nižšia cena,
 • ak to vyplýva z povahy tovaru.
 1. Záručná doba beží od dodania tovaru predávajúcim.

VIII. Doručovanie

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

IX. Ochrana osobných údajov kupujúceho

 1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, sa riadi nariadením EÚ č. 2016/679 (GDPR – Všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 2. Kupujúci poskytuje predávajúcemu svoje osobné údaje vyplnením objednávky za účelom plnenia povinností z uzatvorenej kúpnej zmluvy.
 3. Kupujúci poskytuje tam uvedené osobné údaje dobrovoľne, pravdivo a presne. Kupujúci má právo na opravu nepresných alebo nesprávnych osobných údajov, prípadne na ich doplnenie. Kupujúci sa zaväzuje svoje osobné údaje aktualizovať, prípadne opravovať, ak dôjde k ich zmene.
 4. Súhlas kupujúceho so spracúvaním osobných údajov, uvedených do objednávky, (ďalej len ako „osobné údaje“), udeľuje kupujúci pred odoslaním objednávky, a to aktívnym kliknutím na tlačidlo „Súhlas so spracovaním osobných údajov“.
 5. Kupujúci je oprávnený Súhlas so spracovaním osobných údajov (ďalej len „Súhlas“) kedykoľvek odvolať. Odvolaním Súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol poskytnutý pred jeho odvolaním.
 6. Odvolanie Súhlasu možno vykonať písomne na kontaktnú adresu predávajúceho alebo elektronicky na elektronickú adresu predávajúceho.
 7. Pokiaľ nebude Súhlas odvolaný skôr, platí, že bol udelený na dobu 3 rokov.
 8. Predávajúci sa zaväzuje spracovávať osobné údaje kupujúceho v rozsahu potrebnom pre naplnenie stanoveného účelu a iba v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.
 9. Osobné údaje kupujúceho budú spracovávané prostredníctvom informačného systému predávajúceho so zabezpečením ich ochrany vhodnou formou technického a organizačného zabezpečenia. Osobné údaje kupujúceho nebudú sprístupňované žiadnym tretím osobám, okrem vybraných zamestnancov a prípadne okrem externého spracovateľa osobných údajov. V každom prípade predávajúci zaistí ich zabezpečenie a ochranu.
 10. Po odvolaní Súhlasu sa predávajúci zaväzuje osobné údaje kupujúceho zlikvidovať. Po žiadosti o opravu osobných údajov sa predávajúci zaväzuje tieto údaje opraviť.
 11. Kupující má dle čl. 17 GDPR právo na to, aby prodávající bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jej týkají, mimo jiné pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; kupující odvolá Souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování; kupující vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; anebo pokud kupující vznese námitky čl. 21 odst. 2 GDPR; dále pak pokud byly osobní údaje zpracovány protiprávně anebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dle čl. 8 odst. 1 GDPR.
 12. V prípade, že predávajúci nesplní svoje povinnosti pri spracúvaní osobných údajov na základe Súhlasu, má kupujúci právo podať sťažnosť u dozorného orgánu.

X. Zasielanie obchodných oznámení

 1. V prípade, že kupujúci klikne na tlačidlo „Chcem odoberať newslettre“, súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo spoločnosťou predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

XI. Mimosúdne riešenie sporov

 1. Ak by medzi zákazníkom a predávajúcim došlo k spotrebiteľskému sporu z kúpnej zmluvy, je zákazník oprávnený riešiť tento spor mimosúdne. Orgánom pre mimosúdne riešenie sporu podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov je Česká obchodná inšpekcia so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869. Všetky informácie potrebné na mimosúdne riešenie sporov sú uvedené na internetovej stránke Českej obchodnej inšpekcie www.coi.cz. Alternatívne riešenie sporu je možné začať aj prostredníctvom on-line formulára na stránkach https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
 2. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernicu 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 3. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

XII. Konečné ustanovenia

 1. Každá dohoda medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Českej republiky. Ak vzťah vychádzajúci z kúpnej zmluvy obsahuje medzinárodný prvok, potom sa strany dohodli, že vzťah sa riadi právom Českej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.
 3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane usporiadania stránky, fotiek, filmov, grafík, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patria predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti internetového obchodu a používať internetový obchod alebo jeho časti či softvérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
 5. Kúpnu zmluvu vrátane obchodných podmienok archivuje predávajúci v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci jednostranne meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Predávajúci je oprávnený predaj tovaru v e-shope kedykoľvek ukončiť.
 7. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 7. 2020. 7. 2020